Bauerndemo vs. Klimakleber

https://youtube.com/shorts/gYLDLXPwjAQ